Sample Images

لاستیک قالب گیری

توس تکنیک اولین و تنها تولید کننده گریدهای مختلف لاستیک قالب گیری در ایران
اطلاعات بیشتر

Sample Images

گچ ریخته گری

توس تکنیک نماینده و عامل فروش گچ زرگون ایران، پرستیج ترکیه،عقاب، ببر و امگا پلاست انگلیس
اطلاعات بیشتر

Sample Images

تولید انواع کوره های ذوب القایی

توس تکنیک تولید کننده انواع کوره های ذوب القایی در ایران
اطلاعات بیشتر

Sample Images

موم ریخته گری

توس تکنیک نماینده و عامل فروش موم پرستیج ترکیه موم ایرانی سپاهان و موم ساخت توس تکنیک
اطلاعات بیشتر

Sample Images

تولید ابزارآلات ریخته‌گری

توس تکنیک تولید کننده ابزارآلات ریخته گری 

اطلاعات بیشتر

Sample Images

آلتراسونیک 

توس تکنیک   

اطلاعات بیشتر

عیوب و مشکلات ریخته گری دقیق (طلا و نقره )

Blisters - Causes

شکل  تاولوجوشيدهرویکار

 

 

 

دلایل  : 

 

 

سیلندر به سرعت گرم شده

 

این مشکلی است که معمولا بیشتر به وابسته است به ترکیبات سیلیس پیشنهاد می شود که سیکل پخت گچ رعایت شود  

 

 

 

Brittle Prongs on Castings – Causes

زبانههایشکنندهدرقطعاتریختگییا شکنشدنکار

 

 

 

دلایل :

آلياژ  فلز مناسب نیست .

دمای سیلندر خیلی  پایین بوده .

دمای فلز خیلی پایین بوده .

رسوبات کربن دربخش زبانه های (لبه ها) قالب.

فلز قدیمی زیاد درقطعه ریختگی بکار رفته.

آلياژ)بار )نامناسبفلز:

راهحل:. ازبه کار بردن فلز با کيفيت پائين اجتناب کنيد. آلياژها باکيفيت پائين ممکن است دارای

اکسيدها و سولفيدهایی باشند که باعث شکننده شدن بخشهای نازک وامکان شکستن قسمتهائی

ازکارمی شود.

دمایسيلندرخيلیپائينبوده :

راهحلدمای سيلندر را افزایش دهيد. اگر فلز در درجهٔ سرد ریخته شود تاثير سرد کردن ایجاد شده

وباعث تشکيل کریستال های کوچک در فلز درحال سفت شدن می شود. این فلزبا این ساختارضعيف

است وامکان شکستن دارد.

دمایفلزخيلیپائينبوده:

راهحلدمای ریخته گری را افزایش دهيد. اگر فلز در قالب سرد ریخته شود وبه سرعت سردشده

وساختار شبيه به کریستال کوچکی درآن تشکيل می شود که ذاتاً ضعيف است .

رسوباتکربندرفضایقالب :

راهحلزمان دردمای بالا را در طول پخت گچ افزایش دهيد . وجود کربن تجزیهٔ مواد قالب را دردماهای

پائين 750تحریک می کند. این دو باعث ورود کربن به زبانه های کوچک شده وآنها را شکننده میکند

اطمينان حاصل کنيد که دمای کوره از 730 درجه بیشتر نباشد .

استفادهازفلزقدیمیبهمقدارزیاددرریختهگری:

راهحلحداکثر از ٥٠ درصد از فلز مستعمل و آب شده استفاده کنيد. ذوب مجدد مواد قراضهٔ آلوده

مقدار قابل توجهی اکسيد مس وارد مذاب می کند.

 

 

Bubbles or Nodules on Casting

وجودگوالسهیاضایعاتحبابیشکل

 

 - گچ خوب مخلوط نشده، هواگيری یا ارتعاش کافی نبوده است.

- ایراد درپمپ هواگيری وکيوم

- مدلهای مومی چرب بوده اند

- خارج کردن وباز گردانيدن سيلندرها به کوره حين پخت گچ

گچمخلوطنشده،هواگيرییالرزشکافینبودهاست:

راهحل:دستورالعملهای توليد کننده را دنبال کنيد. درمورد حباب چند علت به شرح زیر وجود دارد:

- مواد قالب گيری خيلی سفت است. اگر مواد قالبگير ی خيلی سفت باشد حباب های هوا

نمی توانند از مخلوط خارج شوند.استفاده از نسبت گچ – آب مناسب اهميت دارد.

- زمان عمل آوری گچ خيلی طولانی است.مواد قالبگيری در زمان ادامه هواگيری شروع به سفت

شدن کرده اند. در این صورت حباب ها نمی توانند از مخلوط خارج شوند.

ایرادپمپهواگيری :

راهحلپمپ وتمامی اتصالات وکاسه نمدها را چک کنيد. اگر پمپ هواگيری یا کاسه نمدها ایراد دارند

هواگيری کافی برای از بين بردن حباب ها در مخلوط اعمال نمی شود.اطمينان حاصل کنيد که تمامی

کاسه نمدها سالم هستند، پمپ سرویس شده وروغن موتور وکيوم درفواصل منظم تعویض شده

باشد.

مدلهایمومیچربهستند:

راهحل:ازمادهٔ پاک کننده چربی یا مرطوب کننده استفاده کنيد. چربی باعث کشش سطحی برروی

موم می شود. این امر باعث می شود حباب های هوا به موم بچسبند. پيشنهاد می شود از پاک کننده

موم قبل از قالب گيری استفاده کنيد.

برداشتنوبازگردانيدنسيلندرهابهکوره:

راهحل:اگر سيکل پخت گچ پيشنهادی آغاز شده، سيلندرها را از کوره بيرون نياورید.

 

Dark Rough Oxidised Castings - Causes

قطعاتتيره،زبرواکسيدشده

 

 

دلایل:

- دمای پخت گچ خيلی بالاست.

- ازکمک ذوب اکسيد کننده استفاده کرده اید.

- فلز بيش ازحد مصرف وگرم شده است.

دمایپختخيلیبالاست:

 راه حل : هرگز دمارا 730 بالاتر نبرید.اگر دمای کوره پخت گچ خيلی بالا باشد گچ تجزیه شده ودی

اکسيد یا تری اکسيد سولفور توليد می کند که هر دوی آنها سطح نهایی زبر ودارای لکه ایجاد خواهند

شد .

ازکمکذوباکسيدکنندهاستفادهکردهاید:

راهحلتنها از اسيد بوریک یا کمک ذوب بوراکس استفاده کنيد. استفاده ازکمک ذوب اکسيد کننده

رنگ سطح فلز را تيره یا لکه دار می کند.

فلزبيشازحدمصرفوگرمشدهاست:

راهحلفلز را پالوده واز دمای ریخته گری مناسب استفاده کنيد. اگرفلز خيلی داغ درکوره گذارده شود

سطح زبری ایجادخواهد کردکه درمحل فلز ضخيم تر مایل به سياه است ومدت بيشتری گرما را درخود

نگاه می دارد.

 

Fins and Flash – Causes

پليسهیا  بيرونزدگی

 

دلایل:

- نسبت نادرست گچ- آب درمواد قالب گيری.

- سيلندر خيلی زود درکوره قرارداده شده.

- سيلندر قبل ازپخت گچ خشک شده.

- گچ به شکل درست نگهداری نشده یا تاریخ مصرف آن گذشته است.

- قالبگيری با گچ بيش از زمان مشخص شده ادامه پيدا کرده.

- سيلندربسرعت گرم شده.

پليسه به صورت اضافه فلز اطراف سطح بيرونی قطعهٔ ریخته شده نمایان می شود. این حالت اغلب در

بخش بالایی سازه ای که باید با فلز پر شود رخ می دهد. پليسه تحت فشار فلز مذاب یا فلز موجود

درقالب ایجاد شده وبا فلز خيلی داغ تشدید می شود.

نسبتنادرستگچآبدرموادقالبگيری:

راهحلدستورالعمل های توليد کننده را دنبال کنيد پيشنهاد می کنيم دستورالعمل های ميکس

وپخت گچ مربوط به را دنبال کنيد

سيلندرخيلیزوددرکورهقراردادهشدهاست:

راهحلسيلندر رابعد از ریخته گری حداقل به مدت یک ساعت به حال خود رها کنيد. اگر گرم کردن

سيلندر قبل از یک ساعت آغاز شود، آب اضافی به سرعت گرم شده و توليد بخار می کند که خط

جدایش داخل فضاهای به جای مانده ازموم را زبر می کند. همچنين این دو باعث توليد ترک یاحتی

شکستگی می شود. سيلندرهای بزرگتر به زمان رها کردن وزمان گرم کردن بيشتر برای خروج بخار آب

نياز دارند.

سيلندرقبلازپختگچخشکشده :

راهحلنگذارید سيلندر خشک شود، درصورت لزوم آنرا با پارچه مرطوب بپوشانيد. اگر سيلندر قبل از

شروع پخت گچ آب زیادی از دست دهد، به دليل خشک شدن گچ ممکن است دیواره های قالب

شکسته، ترک خورده یا ضعيف شوند. به شکل ایده آل، سيلندر باید درهمان روزقالبگيری درکوره قرار

داده شود.

گچبهشکلدرستنگهدارینشدهیاتاریخمصرفآنگذشتهاست:

راهحلتاریخ مصرف ومحل نگهداری را چک کرده وآنرا درطول نگهداری بچرخانيد. گچ مواد قالبگيری

دارای طول عمر نگهداری حدود ٦ تا ٥ ماه است. هميشه باید تاریخ آن را چک کرده وحتماً دراین مدت

زمان ازمحصول استفاده کنيد. گچ را هميشه درمحل خشک ، خنک نگهداری کنيد ووقتی ازآن استفاده

نمی کنيد گچ را در کيسه ها یا ظروف درب بسته نگهدارید.

قالبگيریباگچبيشاززمانمشخصشدهادامهپيداکرده:

راهحلدستورالعمل های توليد کننده رادنبال کنيد. اگربا شروع گرفتن و سفت شدن گچ، قالبگيری

همچنان ادامه پيدا کند ، قالب حاصله ضعيف خواهد شد وامکان پليسه درآن وجود دارد.

سيلندربهسرعتگرمشده :

راهحلسيکل پخت گچ پيشنهادی را دنبال کنيد. اگر سيلندرها خيلی سریع گرم شوند آب اضافی به

سرعت گرم شده وتوليد بخار می کند. این امرباعث زبر شدن خط جدایش داخل فضای حاصل از موم

خواهد شد وممکن است به ترک یا شکستگی نيز منجر شود.

 

 

Gas Porosity – Causes

وجودخورهدرکاربعلتوجودگازهایمختلف

 

دلایل:

- فلز بيش از حد گرم شده است.

- مراحل پخت گچ کامل نشده

- جریان هوای نا کافی در کوره

- سيلندر خيلی داغ است

- فلزات مستعمل و آب شده به دفعات زیاد مورد استفاده قرار گرفته اند.

- اکسيژن مشعل زیاد است.

- بقایای ریخته گری در فلزات مستعمل و آب شده دوباره ذوب شده است

خوره گاز به صورت سوراخ های سوزنی وریز برروی سطح قطعهٔ ریختگی نمایان

می شود برخلاف خوره انقباضی این سوراخ ها در کل گرد بوده وماهيت صافی دارند.گاهی اوقات

سوراخ ها درلایه های زیر سطح ریختگی متمرکز شده اند. ودر این صورت درقطعه ریختگی قابل رؤیت

نيستند اما بعد از پوليش کردن نمایان می شوند. دودليل اصلی برای این نوع ایراد وجود دارد ، واکنش با

مواد ریختگی یا ناخالصی هایی که درفلز مذاب وارد شده اند.

فلزممکناستبيشازحدگرمشدهباشد:

راهحلدمای فلز را درطول قالب ریزی کاهش دهيد. اگر فلز بيش حد گرم شود و بصورت خيلی داغ

وارد قالب شود سرد وسفت شدن آن در زمان بيشتری به طول می انجامد ومدت بيشتری با مواد ریخته

گری تماس پيدا ميکند. این امر خطربروز واکنش وگير کردن گاز درداخل قالب راافزایش می دهد. راه حل

این مشکل کاهش دمای فلز وکاهش مدت زمان تماس فلز مذاب با مواد قالب است.

پختگچکاملنشده :

راهحلمدت زمان دمای بالا راافزایش دهيد. بقایای کربن باقی مانده ازموم در زمان ورود فلز به داخل

قالب با آن واکنش انجام داده وتوليد گاز می کنند. سپس این گازها درزیر پوستهٔ فلز گيرکرده وبعد از

سرد و سفت شدن فلزبه خوره گازمنتهی می شوند.

جریانهوایناکافیدرکوره:

راهحلجریان ورود وخروج هوای کوره راافزایش دهيد. کوره راچک کنيد تا مطمئن شوید که ورود وخروج

هوا به ميزان کافی است. چند سوراخ درپائين درکوره بزنيد ومطمئن شوید که خروجی ها بازو به حد

کافی بزرگ هستند وجریان هوا وسوختن را بهبود می بخشد .اگر بعد ازریخته گری حلقهٔ زردی درمواد

قالب گيری مشاهده کردید یا درزمان سرد کردن بوی تخم مرغ گندیده به مشام می رسد یا رنگ تيره

درمواد ریخته گری درکنار قطعهٔ ریخته گری مشاهده

می شود احتمال زیادی وجود دارد که واکنش گاز سولفور درکوره ایجاد شده باشد. بابهبود جریان هوا

وافزایش زمان پخت گچ این مسائل برطرف می شوند.

سيلندرخيلیداغاست:

راهحلدمای سيلندر را کاهش دهيد. دردمای بالا هوای درکوره و سياندر باعث تجزیهٔ سولفات

کلسيم درون موادریخته گری درسطح فضای خالی قالب وآزاد شدن سولفور می شود. وقتی فلز مذاب

درون قالب ریخته می شود دی اکسيد سولفور تشکيل شده وتوسط فلز جذب می شود ودر همين حال

مذاب توليد خوره گاز سولفور می کند. باکاهش دمای سيلندر، فلز به هنگام ورود به قالب سریعتر سرد

شده پوسته ای را توليد می کند که گاز سولفور راجذب نخواهد کرد.

استفادهازفلزمستعملوآبشدهبهدفعاتزیاد:

راهحلفلز را تصفيه کرده یا حداکثر از ٥٠ درصد از فلز کهنه استفاده کنيد. با استفاده از فلز مستعمل

احتمال ورود ناخالصی مربوط به مواد ریخته گری قبلی یا سایر ناخالصی ها درفلزمذاب وجود دارد.این

ناخالصی ها باعث واکنش مستقيم گاز وخوره گاز می شوند.

اکسيژنزیاددرمشعل:

راهحل:از شعلهٔ مناسب در زمان ذوب کردن با مشعل هواگاز استفاده کنيد.مقداراکسيژن خيلی بالا

درمشعل به بروز واکنش اکسيد کننده می انجامد. پس مهم است که از قرار داشتن مقدار اکسيژن

درحد متوسط اطمينان حاصل کنيد.همچنين احتمال بيش از حد حرارت دادن فلز توسط ریخته گر بی

تجربه وجود دارد.

بقایایریختهگریدرفلزاتمستعملوآبشدهدوبارهذوبشدهاست

راهحلقبل از ذوب مجدد بقایای موادقالب گيری رااز قراضه ها پاک کنيد. فلز را تصفيه کرده یاحداکثر

از ٥٠ درصد فلز کهنه استفاده کنيد. درصورت استفاده از فلزات مصرف شده احتمال ورود مواد قالب گيری

قبلی یا سایر ناخالصی ها در مذاب وجود دارد. این ناخالصی ها باعث توليد واکنش گاز مستقيم شده

وبه خوره گازمنتهی ميشود

 

Inclusions in Castings – Causes

ضمائموفرورفتگیدرقطعهریختگی

 

 

 

دلایل:

- گوشه های تيز یا انحنا درشاخکها.

- بوته ذوب فلز قدیمی است وخرابتر می شود.

- اکسيد دربوته ذوب فلز تشکيل شده.

- ذرات خارجی یا اکسيد درفلز.

ضمائم و فرورفتگی درقطعه رامی توان به دوصورت طبقه بندی کرد:

- ذرات خارجی که ازبيرون وارد قطعه شده اند مثل ذرات مواد قالبگيری

- وارد شدن مواد درنتيجهٔ واکنش یا عناصر آلياژ، مثل اکسيدها و سولفيد های مس ونقره.

گوشههایتيزیاانحنادرشاخکها :

راهحلگوشه ها وانحنا را گرد کنيد. اگر لبه ها یا گوشه های تيز درقالب وجود داشته باشند احتمال

شکستن وجدا شدن آنها درزمان ورود فلز به قالب وشناور شدن در فلز تا سطح قالب وجود دارد. درزمان

تميزکردن این گوشه ها افتاده و سوراخ یا برجستگی درسطح قطعه ایجاد می کنند.

بوتهذوبفلزقدیمیاستوخرابترمیشود:

راهحلبوته ذوب فلز را تعویض کنيد. متداول ترین نوع بوته ذوب فلز مورد استفاده در ذوب القایی بوتهٔ

گرافيت است. درصورت تبدیل شدن گرافيت به خاکه گرافيت وریخته شدن آن به داخل قالب همراه با

فلز مسائل جدی ایجاد می شود. پس مسئله اصلی ورود گرافيت است که به صورت رسوبات سياه

کوچک درته قالب بروز می کند. باافزایش جمع شدن گرافيت این رسوب تيره ترشده ودرنهایت درقطعه

ریخته شده پخش می شود.

اکسيددربوتهذوبفلزتشکيلشده:

راهحلبوته ذوب فلزرا تميز یا تعویض کنيد- منبع دیگر این مسئله بوته ذوب فلزهای آلوده است که

بقایای سرباره درآن توليد اکسيد می کند. تعویض بوته ذوب فلز معمولا ازریخته کاری مجدد قطعات

معيوب مقرون به صرفه تر است.

ذراتخارجییااکسيددرفلز:

راهحلفلز را پالایش کنيد. ذراتی مثل اکسيد مس درفلز آلوده وجود دارند. با ذوب شدن ، این ذرات

وارد قطعه شده وبه سطح آن منتقل می شوند. سپس این اکسيد ها درمراحل بعدی کاراز سطح قطعه

جدا شده وفرورفتگی درقطعه برجای می گذارند.

 

 

Incomplete Fill – Causes

پرنشدنکاملکار یا  نيامدهکردنکار

 

 

دلایل:

- فلز خيلی سرد است

- دمای سيلندر خيلی پائين است

- هواگيری ناکافی در ماشين ریخته گری

- سرعت غلط ماشين ریخته گری سانتریفوژ

- شاخکها ناکافی

- پخت گچ ناکامل

همانطوریکه ازعنوان این بخش پيداست این حالت زمانی رخ می دهد که قطعه درطول روند ریخته گری

بطور کامل با فلز پر نشده است.

فلزخيلیسرداست:

راهحلدمای فلز را افزایش دهيد. اگر فلز خيلی سرد باشد ازسياليت کافی برای پرکردن فضای خالی

قالب برخوردار نخواهد بود. همچنين فلزبا رسيدن به درجهٔ سردتر قدری خنک ترشده وسفت می شود

ودرنتيجه فضای خالی قالب را بطور کامل پر نمی کند.

دمایسيلندرخيلیپائيناست:

راهحلدمای سيلندر راافزایش دهيد. سيلندرهميشه دمایی پائين تر از فلز دارد البته اگر این اختلاف

دما خيلی زیاد باشد با ورود فلز به داخل قالب باعث سرد شدن وسفتی آن قبل ازپرکردن کامل فضای

قالب خواهد شد.

هواگيریناکافیدرماشينریختهگری:

راهحلتمامی درزبندها را از نظر نشتی چک کنيد. درریخته گری خلاء فلز به صورت یکنواخت وتوسط

هواگيری به داخل فضای قالب کشيده می شود. درصورت وجود نشتی درهریک از درزبندها تاثير

هواگيری ومکش کاهش یافته وبه پر شدن ناکامل می انجامد.

سرعتنادرستدستگاهریختهگریسانتریفوژ:

راهحلسرعت را طوری تنظيم کنيد که پرشدن کامل قالب حاصل شود. با این روش ریخته گری، فلز

به صورت فيزیکی درداخل فضای خالی قالب ریخته می شود. اگر سرعت کافی نباشد فلز قبل از پر

کردن فضای خالی سفت می شود.

ریخته گری با سانتریفوژ درکل به دليل سرد و سفت شدن غير یکنواخت فلز درصد ایراد بالاتری درقطعه

ریخته شده دارد.

شاخکهایناکافی :

راهحلشاخکها رااصلاح کنيد. شيوه های شياری و شاخکی خوب ومناسب دررسيدن به قالب گيری

خوب ضروری است. فلز باید بتواند به سرعت وسهولت وبدون محدودیت وارد فضای خالی قالب شود.

اندازه شاخکها باید با اندازهٔ قطعهٔ ریختگی متناسب باشد. شاخکهای گرد که به سمت قطعه ریختگی

امتداد پيدا کرده اند مؤثرترین نوع شاخکها هستند. ازشاخکهای باریک ودارای زوایای تند پرهيز کنيد.

دربيشتر قطعات ریختگی با شکل پيچيده ، برای حصول بهترین نتایج به شاخکهای متعدد نياز داریم.

پختگچناکامل:

راهحلمدت زمان دردمای بالا راافزایش دهيد. پخت ناکامل گچ باعث عدم نفوذ حرارت کافی درقالب و

مشکل نيامدن کا رمی شود

 

 

Investment film on Castings – Causes

وجودلایهایازگچرویکار

 

 

دلایل:

- واکنش بين فلزو گچ

بررسی کنيد که فلز بيش از حد گرم نشده باشد

 

Metal Cracking – Causes

ترکدرکار

 

 

دلایل:

- سرد کردن خيلی زود انجام شده.

- فلز ریزی سرد انجام می شود.

- سيلندر خيلی سرد است.

- شاخکها نامناسب.

- آلودگی طلا یا آلياژ.

- ایجاد اکسيد در فلز.

سردکردنخيلیزودانجامشده:

راهحلقبل از سرد کردن ٢٠دقيقه صبر کنيد. ترک ناشی از سرد کردن درصورتی بروز می کند که

قطعه خيلی سریع سرد شود. این ترک ها دندانه دار بوده وبا توجه به ميزان شکستگی تغيير می کنند.

با توجه به دمای فلز، دمای سيلندر واندازه سيلندرزمان سرد شدن کافی درنظر بگيرید. درکل حداقل به

١٥ دقيقه زمان نياز دارید.

فلزریزیسردانجاممیشود:

راهحلدمای ریخته گری را افزایش دهيد. اگر فلز مذاب قبل از رسيدن به دمای فلز ریزی تزریق شود

درهر بخش ازقطعه وبه دليل استحکام کششی ضعيف فلز، ترک ایجاد می شود.

امکان پر شدن بخش های نزدیک به پائين شاخکها نيز وجود دارد.

سيلندرخيلیسرداست:

راهحلدمای سيلندر را افزایش دهيد. اگر سيلندر خيلی سرد باشد معمولا ترک دربدنه قطعه ایجاد

می شود. این ترکها دارای لبه های تيز یا بی قاعده هستند. ممکن است پر شدن حلقه دربخش پائينی

شاخکها نيز بروز کند.

شاخکهاینامناسب:

راهحل:سيستم شاخکها را اصلاح کنيد. اندازهٔ مد خل ومحل آن درکيفيت قطعه اهميت زیادی دارد.

گاهی مدخل آنقدر کوچک است که فلز نمی تواند فضای خالی قالب را به شکل درست پر کند. ترک ها

درنازکترین بخش های قطعه بروز می کنند.

آلودگیطلایاآلياژ:

راهحلفلز را پالایش ( تصفيه) کنيد. اگر آلياژ با دیگر فلزات یا ترکيبات شيميایی آلوده شود، ترک

بروزمی کند. معمولاً تغيير رنگ سطح همراه با ترک ایجاد می شود.

ایجاداکسيددرفلز:

راهحلفلز را پالایش ( تصفيه) کنيد. اکسيدها زمانی ایجاد می شوند که آلياژهای بکار رفته برای طلا

درمعرض هوا، ترکيبات شيميایی مثل گچ ، گرم شدن بيش از حد، واکنش های سولفات کلسيم ناشی

از گچ قالب گيری وگرافيت مربوط به بوته ذوب فلز یا استفاده بيش ازحد فلز قرار می گيرند. درکل کنترل

تجهيزات کار واحيای مجدد فلز به تضمين قطعهٔ با کيفيت وبدون ترک کمک می کند.

 

 

Rough Casting – Causes

زبرشدنسطحکارریختهشده

 

 

دلایل:

- زبر بودن مدل اصلی

- زبر بودن )موم )

- داغ بودن سيلندر ) بيش از حد (

- داغ بودن فلز ( بيش از حد)

- شاخکها نامناسب

- موم گيری با بخار برای مدت زمان طولانی

- زمان استراحت گچ در سيلندر رعایت نشده .

- نسبت نادرست گچ – آب رعایت نشده .

- سيلندر خيلی سریع گرم شده است.

مدلاصلیزبراست:

راهحلمدل اصلی را دوباره پرداخت کرده یا آنرا دوباره بسازید. قطعهٔ ریخته گری نهایی هرگز سطحی

بهتراز قالب نخواهد داشت. زمان صرف شده برای آماده کردن قالب باکيفيت قطعه ریختگی حاصل ازآن

جبران ميشود. رد سوهان ، لبه های زبر وسوراخ های سوزنی روی مدل را برطرف کنيد زیرا این نواقص

به قطعهٔ ریختگی منتقل می شوند. آبکاری مدل با رودیوم از تيره و کدرشدن درطول پخت لاستيک

جلوگيری می کند.

مومهایزبر:

راهحلسطح زبر موم مستقيماً به سطح مواد ریخته گری وازآنجا مستقيما به سطح قطعات ریختگی

منتقل می شود.

سيلندرخيلیداغاست:

 راهحل:دمای سيلندر را کاهش دهيد. اگر دمای پخت گچ بالاتر از٧٥٠ باشد مواد تجزیه

می شوند وفلز درون سوراخ ها ی مواد قالب نفوذ کرده وسطح نهایی زبری ایجاد می کند.

فلزخيلیداغاست:

راهحل:دمای مذاب ریزی را کاهش دهيد. اگر دمای فلز خيلی بالا باشد واکنش نامطلوبی با مواد قالب

ایجاد کرده و گاز سولفور توليد می کند. بعد این گاز درون فلز زیر پوسته گيرکرده وبه صورت خوره گاز

نمایان می شود که درزمان پوليش کردن سطح نهایی زبری ایجاد می کند.

شاخکهانادرستونامناسب:

راهحلسيستم شاخکها را اصلاح کنيد.از شيارهای باریک وزوایای تيز در شاخکها اجتناب کنيد. هر

گونه گرفتگی درشاخکها باعث تلاطم درجریان فلز شده وبه سایش قالب وسطح نهایی زبر می

انجامد. در زمان اتصال مدلهای موم به شاخه اصلی باید دقت کنيد. مراقب باشيد آنها تحت فشار قرار

نگيرند زیرا باعث ایجاد برآمدگی درمواد قالب می شوند که درطول ریخته گری شکسته شده و وارد

فلزمی شوند.

مومگيریبابخاردرزمانطولانی:

راهحل:موم گيری با بخار را حداکثر برای یک ساعت انجام دهيد. هدف ازموم گيری با بخار آنست که

موم از فضای خالی قالب پاک شود.زمانيکه این کار انجام شد باید جریان بخاررا قطع کرد زیرا باعث

سائيده شدن سطح مواد قالب گيری می شود.

زماناستراحتگچدرسيلندررعایتنشده :

راهحلقبل از شروع موم گيری سيلندر را حداقل به مدت یکساعت به حال خود رها کنيد. اگر عمل

موم گيری خيلی زود آغاز شود یعنی قبل از استراحت کامل مواد قالب گيری ، موم با خروج ازقالب

سطح مواد قالب گيری را می ساید.

نسبتگچ – آبرعایتنشده:

راهحلشل بودن بيش از حدمواد قالب گيری باعث زبر شدن سطح می شود. این حالت درصورتی رخ

می دهد که نسبت آب درموادوقالب گيری خيلی زیاد باشد. لازم است که دستوالعملهای توليد کننده

رادرمورد نسبت آب – گچ دنبال کنيد.

سيلندرخيلیسریعگرمشدهاست:

راهحل:سيکل پخت گچ پيشنهادی رادنبال کنيد. اگر سيکل گرم کردن خيلی سریع باشد بخش اعظم

موم نمی تواند قبل از رسيدن سيلندر به دمای بالا ازقالب خارج شود.این امر باعث سوختن موم در

فضای قالب وسائيد گی سطح آن می شود که سطح نهایی زبری برروی قطعه ریختگی ایجاد می

کند.شاخه اصلی هميشه باید ازموم با نقطه ذوب پائين ترنسبت به موم مدل ساخته شود.بدین ترتيب

موم بدون سوزانيدن سطوح داخلی ازقالب به بيرون جریان پيدا می کند وسایش قالب را کاهش می

دهد. همچنين پيشنهاد می کنيم ازسيکل پخت گچ استفاده کنيد

 

 

 

Shrinkage Porosity – Causes

وجودخورهانقباضی

 

 

دلایل:

- شاخکهای نا مناسب.

- زاویه شاخکها با شاخه اصلی کم است.

- سيستم شاخکها ناکافی است.

- دمای سيلندرخيلی بالا است.

- قالب به ته سيلندرخيلی نزدیک است.

خوره ناشی ازانقباض معمولاً به شکل سوراخ های کوچک درسطح قطعه ریختگی نمایان می شود .

بابررسی دقيق تر مشخص می شود که سوراخ ها گرد نيستند بلکه گوشه دار هستند وساختارداخلی

آنها درکل شاخه واره است.

خوره انقباضی متداول ترین نوع خوره است وعموماً درقطعات دارای سطح بزرگ ، قطعات دارای ساقه ی ا

تنه که ضخامت آنها متغيراست ونيز قطعات دارای گوشه های زیاد ومقطع متغيردیده می شود.انقباض

به دليل انجماد غير یکنواخت قطعه بروز

می کند وفلز درحين سفت شدن پاره وگسيخته می شود.

شاخکهاینامناسب:

راهحلشاخکها را به سنگين ترین بخش مدل وصل کنيد.این بخش آخرین حلقه ای است که سفت

و سرد می شود واز این رو مذاب کافی برای فلز در زمان انقباض وسرد شدن در گردش خواهد بود .

پيشنهاد می شود تا جای ممکن ازکانال فرعی گرد به جای کانال چهار گوش وپهن استفاده کنيد.

زاویهشاخکهاباشاخهاصلیکماست:

راهحلموم مدل را با زاویه ٤٥ درجه به شاخه اصلی متصل کنيد

سيستمشاخکهاناکافیاست :

راهحل:ازشاخکهای بزرگ یا متعدد استفاده کنيد. شاخکها طوری طراحی شود که فلز مذاب رابه

حفره خالی مدل برساند.اگرشاخکها خيلی کوچک باشد قبل از پرکردن قطعه مذاب سرد

می شود وقطعه نمی تواند مذاب را از مرکز شاخکها بکشد و خوره انقباضی به شرح فوق بروزمی کند.

دمایسيلندرخيلیبالاست:

راهحلازدمای پائين تر سيلندر استفاده کنيد. اگر دمای سيلندر خيلی بالا باشد سطوح خوره ناشی

ازمشکلات حين کار افزایش پيدا می کند ودمای سيلندر باید تازمان ریختن کامل قطعه تاحد ممکن

پائين باشد. برای پرکردن کامل پيشنهاد می شود اندازه و وزن قطعات دریک شاخه یکسان نگه داشته

شوند،از سرعت در سرد کردن مذاب پرهيز شود.درصورت الزام به قرار دادن قطعات با وزن مختلف دریک

مجموعه ، قطعه سنگين تر باید به انتهای شاخه نزدیکتر بوده وقطعه سبکتر بالاتر قرار گيرد.

 

قطعاتریختگیبهانتهایسيلندرخيلینزدیکترهستند:

راهحلحداقل یک اینچ فاصله بين پائين سيلندر واولين ردیف قطعه ریختگی درنظربگيرید..پائين

سيلندرباهوا در تماس است وبه سرعت سرد می شود. این تاثير سرد شدن ازطریق شاخکها به

ردیف اول حلقه ها منتقل می شد واگر آنها فاصله ای کمتر از یک اینچ داشته باشند ، راهگاهها منجمد

شده وخوره انقباضی بروز می کند.

 

 

Water Marks – Causes

ردآب  یا   اثرشّرهرویکار

 

 

دلایل:

- ازکل زمان کار استفاده نکرده اید.

- مقدار آب زیاد بوده است.

ردآب نشان یا اثر نامنظم روی سطح قطعه است که به صورت عمودی تا پائين کشيده شده است

) بيانگر نحوه پر شدن سيلندر با مواد قالب گيری(

رد آب درکل بيشتربرروی سطوح صاف دیده می شود.

ازکلزمانکاراستفادهنکردهاید:

راهحلد. به دستورالعملهای توليد کننده مراجعه کنيد. اگر زمان کار به طور کامل استفاده نشود،

تفکيک ذرات حاصل می شود وبه مواد قالب گيری با ميزان بالای آب می انجامد که برروی سطح موم

جذب می شود این امر باعث سائيدگی می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، زمان بين هواگيری نهایی

واز بين رفتن درخشندگی گچ باید 2.5تا ٣ دقيقه باشد

مقدارآبزیادبودهاست:

راهحلنسبت گچ – آب پيشنهادی را دنبال کنيد.

اخبار

همراه با مشتریان

Sample Image مجموعه توس تکنیک ( گروه تولیدی قاسمیان ) در سال 1383 فعالیت خود را در زمینه تولید و توزیع ابزار آلات و مواد مصرفه طلا سازی آغاز نموده است .

آشنایی با شرکت

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و...

  • طراحی ویژه

    مجموعه توس تکنیک ( گروه تولیدی قاسمیان ) در سال 1383 فعالیت خود را در زمینه تولید و توزیع ابزار آلات و مواد مصرفه طلا...

    ادامه مطلب...

موقعیت

آسیا - ایران - مشهد

09151078508

با ما تفاوت در کیفیت و قیمت را تجربه کنید

تماس با ما