گچ ریخته گری

 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll گچ ریخته گری ایرانی llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

سوپر 10000

دیاموند

 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll گچ ریخته گری خارجی llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

پرسیج زرد

 

پرستیج آبی کیسه ای

پرستیج اپتیما

دستورالعمل صحیح پخت گچ پرستیژ

 

 

 عقاب

ببر

 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll گچ ریخته گری اوتیما مخصوص ریخته گری رزین llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll گچ ریخته گری اورو  مخصوص ریخته گری طلا llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

توس تکنیک تنها تولید کننده سیلندر مشکی به روش پانچ در ایران است